д-р Димитър Костурков


д-р Димитър Костурков
Трудов стаж:

 • понастоящем – редовен асистент в Катедра Консервативно Зъболечение, ФДМ, София

 • 2016г. – 2019г. – редовен докторант в Катедра Консервативно Зъболечение, ФДМ, София;

 • От 2014г. – лекар по дентална медицина в частна практика.
Образование:

 • 18.02.2019г. – образователна и научна степен „доктор”;

 • 07.07.2014г. - висше образование – ФДМ, МУ - София;

 • 2008г. - средно образование – ПМГ „Васил Друмев“, гр. В. Търново.

 • Научна степен: „Доктор“ (2019)
Академични звания и длъжности:
От 2019г. и понастоящем – доктор в Катедра Консервативно Зъболечение, ФДМ, София.


Научна дейност:

 • Авторство – 10 статии;

 • Съавторство – 10 статии;

 • Авторство и съавторство в научни форуми – 15 участия;

 • брой цитирания - 6, 2 чуждестранни списания;
Отличия:
2016г. – най-добра научна разработка (SPIE).