20-ти Научен конгрес на БЗС


4D Ендодонтия


Ендодонтските проблеми изискват лечение в четири измерения – контрол на болката, механична обработка, дезинфекция и обтурация на кореновите канали. Триизмерната диагностика и правилният избор на лечебни средства и методи може да повиши процентът на успеваемост и да доведе до съхраняване на зъби с неблагоприятна прогноза. Съвременните апаратура и инструментариум позволяват съхраняване на естествената анатомия на ендодонтското пространство, неговата триизмерна дезинфекция и обтуриране. Тази лекция разглежда характеристиките и свойствата на машинните инструменти, начините за тяхното използване, причините за тяхната фрактура, критериите за избор на система съобразно клиничния случай. Представени са стратегии за триизмерна обработка на кореновите канали посредством изцяло машинен протокол на работа с VDW.Rotate. Участниците ще научат как могат да използват съвременните технологии и средства за дезинфекция на корено-каналната система. В лекцията ще бъдат представени методи и средства за триизмерна обтурация на кореновите канали. Ще бъдат разгледани стратегии за контрол на болката – преди, по време и след лечението. Лекцията е онагледена с голям брой снимков и видео материал на собствени клинични случаи.
д-р Димитър Костурков

д-р Димитър Костурков


Трудов стаж:

 • понастоящем – редовен асистент в Катедра Консервативно Зъболечение, ФДМ, София

 • 2016г. – 2019г. – редовен докторант в Катедра Консервативно Зъболечение, ФДМ, София;

 • От 2014г. – лекар по дентална медицина в частна практика.
Образование:

 • 18.02.2019г. – образователна и научна степен „доктор”;

 • 07.07.2014г. - висше образование – ФДМ, МУ - София;

 • 2008г. - средно образование – ПМГ „Васил Друмев“, гр. В. Търново.

 • Научна степен: „Доктор“ (2019)
Академични звания и длъжности:
От 2019г. и понастоящем – доктор в Катедра Консервативно Зъболечение, ФДМ, София.


Научна дейност:

 • Авторство – 10 статии;

 • Съавторство – 10 статии;

 • Авторство и съавторство в научни форуми – 15 участия;

 • брой цитирания - 6, 2 чуждестранни списания;
Отличия:
2016г. – най-добра научна разработка (SPIE).

oбратно към 20-ти Научен конгрес на БЗС