Национален форум по Дентална медицина 2019 гр.Банско


Управление на светлината в денталната фотография


Доц. Д-р Тодор Узунов,дм

Доц. Д-р Тодор Узунов,дм


Доцент Тодор Узунов е зам. декан по международна интеграция и чуждоезиково обучение на ФДМ, МУ-София, Национален експерт по „Протетична дентална медицина“ към Експертен съвет по специализирани дентални дейности на МЗ, Ръководител на катедра „Протетична дентална медицина“ на ФДМ, МУ- София.


Институционален координатор на програма Еразъм+ на ФДМ, МУ-София. Два мандата е заместник-председател на Български зъболекарски съюз и


Председател на Комисията по комуникация. Председател на редакционната колегия на вестник „ДентаМедика“ - официален печатен орган на БЗС. Два мандата организационен секретар на Българско Научно Дружество по Дентална Медицина. Председател на Научния комитет на националния Научен конгрес на Български зъболекарски съюз. Отличен с ГРАМОТА за най-успешна научна разработка на докторанти за периода 2003-2005 г. в област Стоматология.


Отличен с почетен знак “ Signum laudis”  на кожен плакет за особени заслуги за функционирането и развитието на МУ – София в годините на своята професионална реализация. Доцент Тодор Узунов е придобил специалност по


Протетична дентална медицина и по Дентална имплантология. Ръководител на пет научни университетски проекта към СМН на МУ-София, три от които отличени с „Отлична“ оценка. 


Има над 120 научни публикации и участия в научни конгреси, симпозиуми и конференции в България  и в чужбина, над 30 изнесени лекции на национални и международни конгреси.


д-р Димитър Костурков

д-р Димитър Костурков


Трудов стаж:

 • понастоящем – редовен асистент в Катедра Консервативно Зъболечение, ФДМ, София

 • 2016г. – 2019г. – редовен докторант в Катедра Консервативно Зъболечение, ФДМ, София;

 • От 2014г. – лекар по дентална медицина в частна практика.
Образование:

 • 18.02.2019г. – образователна и научна степен „доктор”;

 • 07.07.2014г. - висше образование – ФДМ, МУ - София;

 • 2008г. - средно образование – ПМГ „Васил Друмев“, гр. В. Търново.

 • Научна степен: „Доктор“ (2019)
Академични звания и длъжности:
От 2019г. и понастоящем – доктор в Катедра Консервативно Зъболечение, ФДМ, София.


Научна дейност:

 • Авторство – 10 статии;

 • Съавторство – 10 статии;

 • Авторство и съавторство в научни форуми – 15 участия;

 • брой цитирания - 6, 2 чуждестранни списания;
Отличия:
2016г. – най-добра научна разработка (SPIE).

oбратно към Национален форум по Дентална медицина 2019 гр.Банско