21-ви Научен конгрес на БЗС


Неснемаемо протезиране - от аналогови до дигитални решения


Неснемаемите протезни конструкции върху естествени зъби и/или дентални импланти е предпочитан метод за протетично лечение при частично или цялостно обеззъбяване. Настоящият прогрес в областта на денталната медицина създаде нови възможности за снемане на информация от протезното поле, дизайн и производство на фиксираните протези. Непрекъснато се разширява спектърът от иновативни материали, широко използвани за метални и безметални възстановявания. Изборът между композитни и керамични материали, еднокомпонетни и многокомпонентни структури, произведени чрез пресоване, фрезоване или триизмерно принтиране, създава нови лечебни възможности и предизвикателства. В лекцията ще се изяснят индикациите за използване на аналогови и дигитални методи за регистриране и пренос на информации. Ще бъдат разгледани дигиталните възможности за диагностика и анализ на получените данни за подобряване на комуникацията с пациента и зъботехническата лаборатория. Ще бъдат демонстрирани различните подходи при използване на интраорално сканиране в зависимост от вида на препарационната граница и ретракционната техника. Ще се представят предимствата и ограниченията на съвременните дигитални методи в неснемаемото протезиране и връзката с избора на възстановителни материали. Ще се разясни в детайли как да се направи правилен избор на циментиращ протокол и ще се представят резултатите от научно изследване за силата на адхезивната връзка при различни видове циментиращи средства.

Доц. Д-р Тодор Узунов,дм

Доц. Д-р Тодор Узунов,дм


Доцент Тодор Узунов е зам. декан по международна интеграция и чуждоезиково обучение на ФДМ, МУ-София, Национален експерт по „Протетична дентална медицина“ към Експертен съвет по специализирани дентални дейности на МЗ, Ръководител на катедра „Протетична дентална медицина“ на ФДМ, МУ- София.


Институционален координатор на програма Еразъм+ на ФДМ, МУ-София. Два мандата е заместник-председател на Български зъболекарски съюз и


Председател на Комисията по комуникация. Председател на редакционната колегия на вестник „ДентаМедика“ - официален печатен орган на БЗС. Два мандата организационен секретар на Българско Научно Дружество по Дентална Медицина. Председател на Научния комитет на националния Научен конгрес на Български зъболекарски съюз. Отличен с ГРАМОТА за най-успешна научна разработка на докторанти за периода 2003-2005 г. в област Стоматология.


Отличен с почетен знак “ Signum laudis”  на кожен плакет за особени заслуги за функционирането и развитието на МУ – София в годините на своята професионална реализация. Доцент Тодор Узунов е придобил специалност по


Протетична дентална медицина и по Дентална имплантология. Ръководител на пет научни университетски проекта към СМН на МУ-София, три от които отличени с „Отлична“ оценка. 


Има над 120 научни публикации и участия в научни конгреси, симпозиуми и конференции в България  и в чужбина, над 30 изнесени лекции на национални и международни конгреси.


oбратно към 21-ви Научен конгрес на БЗС