XI научен конгрес на СРК на БЗС София


Биокерамична моноблок концепция


Биокерамичните материали се използват както за директно и индиректно покритие на пулпата, така и за ендодонтски сийлъри и ретроградни обтурации. Благодарение на химичната си адхезия те осигуряват отлична херметизация на ТЗТ, като в същото време проявяват и биоактивни свойства, стимулирайки регенеративните свойства на пулпата и периодонциума.
Поради наличието на химична връзка между тези материали и зъба може да се смята, че те образуват моноблок конструкция. Те притежават сходен коефициент на термично разширение, както и сходен модул на еластичност. Връзката се подобрява с времето, а самият механизъм на свързване допринася за повишаване на здравината на зъба.
Процесът на образуване на самата връзка е съпроводен с отделянето на големи количества калциев хидроксид, което повишава pH на средата и обуславя антибактериалните и биоактивни свойства на биокерамичните материали. Покачването на pH също така активира и ензима алкална фосфатаза, което стимулира диференциацията и секреторната функция на остеобластите и води до образуването на нова кост.
Биокерамичните сийлъри (БКС) са най-новия вид ендодонтски сийлъри, представящи изключителни физико-механични и биологични характеристики. Съществуват препарати, които въпреки че са представяни като „биокерамични ендодонтски сийлъри“, не притежават биоактивни свойства и не следва да се използват аналогично на истинските БКС. Дефинирането и класифицирането на тези материали би улеснило както клиницистите, така и изследователите в избора на оптимален материал и техника за ендодонтска обтурация. Предложената от нас авторска класификация групира БКС според източника на калциев силикат и според тяхната форма на предлагане.
Въпреки че някои автори ги описват като „хидравлични“, тези материали са хидрофилни и хигроскопични по природа, обуславяйки липсата на нужда от агресивно подсушаване на кореновия канал преди запълване. А методът, чрез който е препоръчително да се използват, носи името хидравлична кондензация.
Ще бъде представена лекция, която ще осветли методите на приложение на биокерамичните материали в ендодонтията, изследвани и доказани в защитената наскоро дисертация на тема „Обтуриране на корено-каналната система чрез хидравлична кондензация и биокерамичен сийлър“.
Доц. Весела Стефанова

Доц. Весела Стефанова


Доц. Д-р Весела Петрова Стефанова е родена на 27.04.1973 г. в гр. Хасково. През 1992 г. завършва ГПЧЕ”Проф. Д-р Асен Златаров”, гр. Хасково, английски език с пълно отличие. Още по време на гимназиалното си образование развива интересите си в областта на биологията. Класира се на национален кръг на олимпиада по „Генетика”. Висшето си образувание получава през периода 1992–1998 г. в Медицински университет-Пловдив, магистър-стоматолог. Още като студент проявявя афинитет към терапевтичното зъболечение. След дипломирането си работи като стоматолог в частна практика и с договор към НЗОК. През 2004 г. е назначена на длъжност „асистент” след конкурс в Катедра Оперативно зъболечение и ендодонтия, ФДМ, МУ-Пловдив. През 2006 полага успешно изпит за придобиване на специалност ОЗЕ. От 2007 година е старши, а през 2011 г. става главен асистент до 2015 (поради настъпилата промяна в нормативните разпоредби). През 2005 г. преминава педагогически курс в МУ, Пловдив, а през 2009 г.-сертифицирано обучение за работа с Er:YAG и Nd:YAG дентални лазери (Фотона, Любляна, Словения). През 2013 г. завършва магистратура по Обществено здраве и здравен мениджмънт във ФОЗ, МУ-Пловдив.
Зачислена е като докторант на самостоятелна подготовка за придобиване на ОНС „Доктор” през 2013 г., която успешно защитава през 2016 г.
През 2017 г. се хабилитира и заема длъжност “Доцент”.
Доц. Д-р Стефанова води предклинични и клинични упражнения, изнася лекции на студенти по ОЗЕ на български и английски език във ФДМ, Пловдив, квалификационни курсове по програмата за СДО на МУ, Пловдив. От 2020 г. е ангажирана с теоретичната подготовка и изнася лекциите в модулите ЗБУТ, Предприемачество и Икономика в ЦПО на МУ-Пловдив на професионална квалификация «Асистент на лекаря по дентална медицина». През 2021 г. е назначена за Методичен експерт в съшото направление на ЦПО, МУ-Пловдив. Активно развива факултативно обучение като ръководител на студентски кръжоци. Участва в наши и чуждестранни научни форуми, осъществява публикационна дейност. Автор и съавтор е на пълнотекстови научни публикации в наши и чуждестранни издания и има цитирания в списания с IF. Изнася орални презентации и представя постери на форуми в България и чужбина. Работи като участник, водещ изследовател и е научен ръководител на вътре университетски научно-изледователски проекти и докторанти. Включена е в авторския колектив за написването на учебно помагало, тестове на български и английски (интерактивни), монография. Единстевн автор е на самостоятелна монографя на английски език: Laser Light for Diagnostics and Treatment in Operative Dentistry and Endodontics. Изготвя рецензии за Folia Medica, CED-IADR, Сборник научни трудове-СУБ и списание Physiology&Behavior (Elsevier), JIMAB и др. Член е на редакционната колегия на Aydin Dental (Journal of the Faculty of Dentistry, Istanbul Aydin University). От 2020 г. доц. Стефанова е секционен редактор за дентална медицина на научното списание Folia medica. През ноември 2016 г. д-р Стефанова е назначена за отговорник по НИД в Катедра Оперативно зъболечение и ендодонтия.
След сертификационен курс на SGS през 2013 г. (и 2016 г.) става вътрешен одитор на МУ-Пловдив, през 2013, 2014, 2018 преминава курс Health Technology Assessment, а през 2013 в Dentsply Maillefer (Switzerland) курс Train the Trainer за ProTaper NEXT System и GuttaCore, “Academic communication” квалификационен курс по педагогическо общуване към ДЕСО, МУ – Пловдив, 20 часа, водещ: Джеймс Олдън, декември 2013 – януари 2014.
През 2014 г. осъществява Еразъм мобилност с цел преподаване в University RJC, Madrid, Spain, през 2015 г.- Еразъм + мобилност с цел преподаване в Istanbul Aydin University, Turkey, през 2021 г. Еразъм + мобилност с цел преподаване в Université de Montpellier, France. Ангажира се с обучението на чуждестранни студенти във ФДМ по същата обменна програма.
Доц. Д-р Стефанова е секретар на секция „Дентална медицина” на СУБ-Пловдив, от учредяването и през 2015 г., членува още в БЗС, БНДДМ, ISLD и IADR. Участва в организационния комитет на Източноевропейските и национални конференции за редки болести и в научния комитет на ежегодната Международна Дентална Лазерна Академия.
От 2020 г. доц. Стефанова е избрана за Adjunct Professor на BAU University, Istanbul, Turkey.
Доц. Д-р Весела Стефанова е омъжена и има две деца.

д-р Костадин Жеков

д-р Костадин Жеков


МУ-Пловдив бул. Васил Априлов 15А, Пловдив, България
Асистент към катедра Оперативно зъболечение и ендодонтия, ФДМ, МУ - Пловдив
Преподавателска дейност: предклинични и клинични упражнения по Оперативно зъболечение и ендодонтия на български и английски език;
Отговорник поддръжка на сайта на катедрата към сайта на ФДМ, МУ - Пловдив• Дати (от-до) 01. 2016 – 09. 2019
• Име и вид на обучаващата или образователната организация Медицински университет - Пловдив, ФДМ
• Наименование на придобитата квалификация Специалност по Оперативно зъболечение и ендодонтия

• Дати (от-до) 09. 2007 – 07. 2013
• Име и вид на обучаващата или образователната организация Медицински университет - Пловдив, ФДМ
• Наименование на придобитата квалификация Магистър - Лекар по Дентална Медицина

ü Членува в БЗС, БНДДМ, СУБ, IADR
 Сертификат за напреднали - CAE (Certificate in Advanced English) от Cambridge ESOL 2011 г.
 “Management of iatrogenic events. Diagnosis and management of root resorption. Searching for hidden canas. –“ D-r Marga Ree 2014 г.
 Exellence in endodntics-Wave One Gold, Clifford Ruddle D.D.S- теоретично-практичен курс 2015 г.
 Retreatment. Predictability in removal of separated endodontic instruments. D-r Yoshi Terauchi, Sofia 2018 г.
 SIE Endodontics: Clinical Solutions, Italy– теоретично-практически курс
2018 г.
 MasterClass, Prof. Arnaldo Castellucci Italy – теоретично-практически курс
2019 г.
 A paradigm shift. Is it necessary for root canal obturation? Prof. Josette Camilleri - теоретично-практически курс 2019 г.
 Biodentine. Dentine in a capsule or more? Prof. Josette Camilleri - теоретично-практически курс 2019 г.
 Теоретико-практически курс: “ Er: YAG лазери в денталната медицина – основни принципи. “ Доц. д-р В. Стефанова, д-р Симеонов, Пловдив, МУ-Пловдив, ФДМ, ОЗЕ 2020 г.
 „CAD-CAM технология в денталната медицина“; проф. д-р А. Влахова, д-р В. Хаджигаев 2020 г.
 Водещ изследовател на успешно завършен вътреуниверситетски проект ДПДП-№11/2019 с тема „ Оценка на способи за отстраняване на биокерамичен сийлър BIOROOT RCS за целите на повторно ендодонтско лечение“ с ръководител доц. д-р Весела Стефанова, дм и колектив гл. ас. д-р Стела Ничева, дм и гл. ас. д-р Петя Каназирска, дм. 2021 г.
 Спечелено конкурс за участие с презентация в проектна сесия на традиционния форум „Дни на медицинската наука“ 2021 г.
 Мастърклас на тема „Predictable Removal of Separated Instruments” с ръководител д-р Yoshi Terauchi, PhD. 2021 г.oбратно към XI научен конгрес на СРК на БЗС София