XI научен конгрес на СРК на БЗС София


Интраканални медикаменти-приложение в денталната практика


Въпреки, че съществуват многобройни техники за инструментиране и иригационни протоколи, често почистването на корено-каналната система е непълно. Сложната анатомична система затруднява пълното инструментиране, иригация и елиминиране на наличната бактериална флора. С цел повлияване на остатъчните микроорганизми по време на ендодонтското лечение се използват различни интраканални медикаменти прилагани между отделните посещения. Освен това, интраканалните медикаменти намаляват болката и възпалението, помагат за елиминирането на периапикалния ексудат, предпазват корените от резорбция в резултат на възпалението и играят важна роля в превенцията от ре-инфектиране на корено-каналната система.
В лекцията ще бъдат разгледани основни характеристики и индикации за приложение на различни интраканални медикаменти, използвани в ежедневната дентална практика. Също така ще бъде включено обсъждане, свързано със състоянието на тъканите в апикалната зона и възможностите за оздравителни процеси след използване на интраканални медикаменти.


Анкетното проучване е проведено сред 249 лекари по дентална медицина с различен трудов стаж и работна насоченост, взели участие в X-ти научен конгрес на СРК „Дентална медицина в условията на пандемия“, проведен февруари 2021г. Основна цел на анкетното проучване е установяване на най-често използваните интраканални медикаменти в хода на ендодонтското лечение от общопрактикуващите лекари по дентална медицина. Установяване на клиничните ситуации, при които се използват най-често, а също така и предпочитаните техники и разтвори за тяхното отстраняване.
На базата на своя клиничен опит анкетираните посочват, че имат затруднения при пълното отстраняване на интраканалните медикаменти, и половината от тях смятат, че няма достъпност на всички методи за отстраняването им. Същевременно анкетираните посочват, че непълното отстраняване на интраканалните медикаменти влияе на адхезията на каналопълнежното средство към стените на кореновия канал.
Д-р Жасмина Миронова

Д-р Жасмина Миронова


Родена съм в София през 1978г.

Завършвам средното си образование през 1996г. През 1996г. започвам висше образование по дентална медицина в МУ-София Факултет по дентална медицина, което завършвам през 2002г.

През 2006г. започвам работа като редовен асистент в катедра Консервативно зъболечение към МУ-София във Факултета по дентална медицина. През 2010г. придобивам специалност Оперативно зъболечение и ендодонтия. През този период имам участие в много конгреси и проекти, авторство и съавторство в български и чуждестранни статии. Владея английски и руски език.
Доц. Елка Радева

Доц. Елка Радева


Доц. д-р Елка Радева, дм завършва висшето си образование по стоматология през 1993 г. във ФДМ-София. От същата година след успешен конкурс е назначена за асистент в Катедрата по Консервативно зъболечение.
През 1997 г. придобива специалност “Терапевтична стоматология”, а през 2005 г. – специалност “Обща стоматология”.
През 2012 г. защитава дисертационен труд на тема: „Терапевтично повлияване на микрофлората и болката при остър апикален периодонтит ” От 2015 г е доцент в Катедра Консервативно зъболечение. През 2017г. завършва втора магистратура по специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ във Факултет по обществено здраве, МУ-София.
Водещ автор е в книгата “Остри периодонтити - клиника, диагностика и насоки за лечение” София, 2013 г , 2016 г. Автор на монографията “Аспекти на ендодонтската болка”, 2020 г. Водещ автор в учебно помагало “Ендодонтия-практически насоки по предклиника на консервативното зъболечение” 2021г. Съавтор е в учебници по фармакология за студенти по медицина и дентална медицина.
Разработваните научни теми и клинична практика са почти изцяло в областта на ендодонтията и оперативното зъболечение.
Доц. Е. Радева има над 80 публикации и над 60 участия на национални и международни конгреси с доклади и постери. Ръководител на специализанти, рецензент на проекти и научни публикации в български и чуждестранни списания.
Член е на Българското научно дружество по дентална медицина, Българския зъболекарски съюз, Европейското ендодонтско общество .

oбратно към XI научен конгрес на СРК на БЗС София