Проф. д-р Владимир Емануилов Панов, д.м.н.


Проф. д-р Владимир Емануилов Панов, д.м.н.
Завършил през 2001 година Дентална медицина в Медицински университет-София. От 2009 г. е асистент в Катедра по Консервативно зъболечение и Детска дентална медицина в Медицински университет-Варна. От 2013 до 2021 година е ръководител на катедра по „Консервативно зъболечение и орална патология“, а от 2014 до 2016 година е pъководител и на катедра „Детска дентална медицина", ФДМ, МУ-Варна. Защитава дисертационен труд за придобиване на научна степен „Доктор на медицинските науки" през 2016 година. От 2017 г. е професор. Води лекционен курс на студенти по Дентална медицина – българо- и англоезично обучение по дисциплините: Орална патология, Консервативно зъболечение. Научен ръководител и консултант на единадесет защитили докторанта, като трима са придобили академичната длъжност "Доцент". Има специалност по „Дентална клинична алергология“ и „Оперативно зъболечение и ендодонтия“. Носител на почетен знак „Signum Laudis Pro Scienmeritis". Автор е на над 120 публикации, участва в съставянето на 9 учебника, 3 монографии, 2 помагала. Импакт фактор от публикации и участия над 36, цитирания – над 500, финансирани научни проекти – 6. Съучредител на Българска асоциация по орална медицина и главен редактор на Medinform-Journal of Medical and Dental Practice.