21-ви Научен конгрес на БЗС


Заболяванията на оралната лигавица в ежедневната практика


Общопрактикуващият дентален лекар ежедневно се сблъсква със заболявания и различни патологични състояния на оралната лигавица, които имат разнообразни етиология. Тези заболявания се манифестират общо взето еднообразно, независимо дали са предизвикани от локални причини или са симптоматични на някои общи заболявания, което създава диагностични затруднения. Въпреки, че повечето заболявания на оралната лигавица не са опасни за живота и здравето на пациента, зъболекарят трябва да се ориентира сред голямото разнообразие от нозологични единици, както и да е в състояние да разграничава, диагностицира и лекува по-често срещаните сред тях.


 


Водещ принцип на изложението в настоящата лекция е клинико-морфологичният принцип. В систематизиран вид лекцията представя основните групи орални лезии – бели, червени, пигментни, папиларни, везикуло-булозни, улцеративни. Този начин на подреждане създава организация при диагностиката и лечението на заболяванията на оралната лигавица. Денталният лекар може бързо да се ориентира в симптоматиката, да включи наблюдаваното изменение в дадена клинико-морфологична група, да го сравни и разграничи от другите заболявания или състояния, включени в тази група. Така се поставя относително точна клинична диагноза и при необходимост пациента се насочва за допълнителни изследвания (биопсия, лабораторни изследвания, образна диагностика) за уточняване на окончателната диагноза. Отделено е място и за оралните прояви на социално значимите системни заболявания, както и на лекарствено индуцираните състояния.


 


Във всяка клинико-морфологична група заболяванията са подредени според етиологичния фактор. Когато той е известен, лечението е етиотропно и дава най-добър резултат. Повечето заболявания на устната лигавица се лекуват със симптоматични средства. Макар че симптоматичното лечение на пръв поглед изглежда разнообразно, то е насочено срещу патогенетичните механизми на даден симптом. Направен е критичен преглед на достъпните терапевтични модалности. Лекцията е богато илюстрирана с над 60 клинични случаи на автора.

Проф. д-р Георги Томов

Проф. д-р Георги Томов


Проф. Георги Томов се дипломира през 2004 г. към Стоматологичния факултет на Медицински университет - Пловдив. Притежава специалност по „Оперативно зъболечение и ендодонтия“ (2008) и „Пародонтология и заболявания на оралната лигавица (2019). През 2009 г. защитава докторска дисертация и придобива научна степен „Доктор“. През 2012 г. е избран за доцент, а през 2022 за професор към катедра „Пародонтология и ЗОЛ“ на ФДМ - Пловдив. От 2020 г. е ръководител на Катедрата, а от 2022 г. е Зам.Декан по научноизследователската дейност на ФДМ. Директор е на създадения от него през 2012 г. Център по лазерна дентална медицина.Научните и клинични интереси на проф. Г. Томов са в областта на ендодонтията, оралната патология и пародонтологията. Автор е на над 40 пълнотекстови публикации, цитиран е многократно в български и международни научни издания. Научен ръководител е на 7 успешно защитили докторанта, ръководител е на четири научно-изследователски проекта, автор е на 2 монографии и съавтор на три учебника. Гост – лектор в редица чужди университети: Rey Juan Carlos (Испания), Hadassah (Израел), Sapienza (Италия), Showa (Япония) и др. Член на изпълнителния борд на ISLD (https://isldlaser.com/about/ ). От 2015 г. е председател на Българско Дентално Лазерно Общество. 


oбратно към 21-ви Научен конгрес на БЗС