Проф. д-р Георги Томов


Проф. д-р Георги Томов

Проф. Георги Томов се дипломира през 2004 г. към Стоматологичния факултет на Медицински университет - Пловдив. Притежава специалност по „Оперативно зъболечение и ендодонтия“ (2008) и „Пародонтология и заболявания на оралната лигавица (2019). През 2009 г. защитава докторска дисертация и придобива научна степен „Доктор“. През 2012 г. е избран за доцент, а през 2022 за професор към катедра „Пародонтология и ЗОЛ“ на ФДМ - Пловдив. От 2020 г. е ръководител на Катедрата, а от 2022 г. е Зам.Декан по научноизследователската дейност на ФДМ. Директор е на създадения от него през 2012 г. Център по лазерна дентална медицина.Научните и клинични интереси на проф. Г. Томов са в областта на ендодонтията, оралната патология и пародонтологията. Автор е на над 40 пълнотекстови публикации, цитиран е многократно в български и международни научни издания. Научен ръководител е на 7 успешно защитили докторанта, ръководител е на четири научно-изследователски проекта, автор е на 2 монографии и съавтор на три учебника. Гост – лектор в редица чужди университети: Rey Juan Carlos (Испания), Hadassah (Израел), Sapienza (Италия), Showa (Япония) и др. Член на изпълнителния борд на ISLD (https://isldlaser.com/about/ ). От 2015 г. е председател на Българско Дентално Лазерно Общество.