21-ви Научен конгрес на БЗС


Геродонтология


Развитието на технологиите, екологията, повишаването на стандарта на живота и качеството на здравните услуги, натрупването на познание дава възможност на все повече хора да доживеят до напреднала и преклонна възраст. Удълженият живот е голям успех на човечеството – медицински и социален, но и предизвикателство, поради възникването на нови проблеми.


Гериатричните пациенти са специфична група поради промените, които неминуемо настъпват с времето, уязвимостта си към физиологични, психологични, социални и здравословни проблеми.


Изследването на характеристиките на гериатричния пациент и особеностите на стареенето са важни за повишаване на лекарската квалификация и добиване на компетенции, подобряващи грижата за тези пациенти, и е наложителна предвид демографските тенденции.


Хората днес запазват до преклонна възраст все повече от своите естествени зъби и имат необходимост от специфични превантивни и възстановителни грижи. Лечението и отговарянето на тези изисквания в денталния кабинет понякога е предизвикателство, но и възнаграждаващо преживяване. Членовете на денталния екип трябва да са по-добре подготвени да посрещнат тези изисквания чрез задълбочено познаване на нуждите и лечения, специфични за тези пациенти.


Гериатричната дентална медицина разглежда предоставянето на дентална помощ на възрастни хора, включваща превенция, диагностика, лечение на проблеми, свързани със заболявания, дължащи се на възрастта. Целта й е да подготви специалистите за придобиване на умения, знания, конпетенции и опит за лечение на пациенти в институционална, обществена или частна среда. Лошото орално здраве се счита за рисков фактор за общи здравословни проблеми. Най-възрастните хора са по-податливи на орални проблеми или заболявания поради увеличаване на хроничните болести и физически или умствени увреждания. По този начин възрастните хора формират отделна група по отношение на предоставянето на грижи. Геродонтологията предоставя цялостен преглед на процеса на стареене и значението му за оралното здраве и денталната медицина. Поддръжка на здравето на устата в тази възрастова група е важно не само за качеството на живот, но и за поддържането на общото здраве.

Проф. д-р Владимир Емануилов Панов, д.м.н.

Проф. д-р Владимир Емануилов Панов, д.м.н.


Завършил през 2001 година Дентална медицина в Медицински университет-София. От 2009 г. е асистент в Катедра по Консервативно зъболечение и Детска дентална медицина в Медицински университет-Варна. От 2013 до 2021 година е ръководител на катедра по „Консервативно зъболечение и орална патология“, а от 2014 до 2016 година е pъководител и на катедра „Детска дентална медицина", ФДМ, МУ-Варна. Защитава дисертационен труд за придобиване на научна степен „Доктор на медицинските науки" през 2016 година. От 2017 г. е професор. Води лекционен курс на студенти по Дентална медицина – българо- и англоезично обучение по дисциплините: Орална патология, Консервативно зъболечение. Научен ръководител и консултант на единадесет защитили докторанта, като трима са придобили академичната длъжност "Доцент". Има специалност по „Дентална клинична алергология“ и „Оперативно зъболечение и ендодонтия“. Носител на почетен знак „Signum Laudis Pro Scienmeritis". Автор е на над 120 публикации, участва в съставянето на 9 учебника, 3 монографии, 2 помагала. Импакт фактор от публикации и участия над 36, цитирания – над 500, финансирани научни проекти – 6. Съучредител на Българска асоциация по орална медицина и главен редактор на Medinform-Journal of Medical and Dental Practice.

oбратно към 21-ви Научен конгрес на БЗС