21-ви Научен конгрес на БЗС


Ендодонтско лечение – грешки и усложнения


Лечебният план при лечение на патология с ендодонтски произход включва конкретен клиничен протокол, отговарящ на съответната нозологична единица. Стриктното спазване на този протокол създава условия за постигане предвидими резултати с добра прогноза в краткосрочен и дългосрочен план. Във всеки етап от лечебния процес възникват предпоставки за грешки и усложнения от различно естество, които оказват негативен ефект върху изхода от ендодонтската терапия. Причините могат да се търсят, както в индивидуалните особености на пациента и обекта на лечение, така и по отношение на лекуващия. Необходимостта от детайлна интерпретация на анамнестичните данни, резултатите от клиничните и параклиничните изследвания, както и използваните методи и средства за провеждане на лечението, е от ключово значение.


В хода на ендодонтското лечение грешките, свързани със сепариране на инструмент, създаване на праг или перфорация, биха повлияли оздравителния процес в периапикалните тъкани. Съвременните методи и средства, използвани в ендодонтската практика, позволяват тяхното менажиране. Пропуските в диагностичен план, както и в етапите на възстановяване на функцията на обекта на лечение, от друга страна поставят под въпрос като цяло избора на консервативен подход на лечение.


Поведението на лекаря по дентална медицина при възникване на грешки и усложнения по време на лечение е определящо за добрия изход от терапията. Клиничният опит и теоретичната подготовка, както и добрата информираност на лекуващия по отношение на възможностите за възникване на проблеми при следване на лечебния план, ще създадат предпоставки за превенция или решаване на възникналата ситуация.


Основни знания и умения, които лекцията ще предостави на присъстващите:


Запознаване с начина и възможностите за съставяне на клиничен протокол за всеки конкретен пациент, насочен към превенция за възникване на грешки и усложнения по време на лечението.
Запознаване с методики за анализ и интерпретация на данните от анамнезата, клиничните и параклиничните изследвания, които имат отношение към възникване на грешки и усложнения.
Запознаване с някои от основните грешки и усложнения, които биха могли да възникнат при всеки етап от ендодонтското лечение.
Запознаване с възможностите за решаване на ситуации на възникнала грешка и усложнение по време на лечението.
Запознаване с някои основни насоки при проследяване на случаи с възникнали грешки и усложнения.

Доц. д-р Силвия Димитрова, дм

Доц. д-р Силвия Димитрова, дм


Доц. д-р Силвия Димитрова e дентален лекар специалист в областта на оперативното лечение и ендодонтията. Преподавател е във ФДМ на МУ-Пловдив от 2001г, а от 2018г. е доцент. Завършва курсове на обучение при водещи специалисти в областта на естетичната дентална медицина, ендодонтията и мениджмънта в страната и в чужбина.

Доц. д-р Димитрова е заместник председател на БЗС и член на факултетния съвет на ФДМ, МУ-Пловдив. Председател е на Комисията по квалификация и акредитация на БЗС, член на Управителния съвет на РК на БЗС- Пловдив, член на Управителния съвет на БНДДМ, член на СУБ и на БЕО.

Развива дългогодишна лечебна и диагностично-консултативна практика с насоченост към профилактика и лечение на комплицирани ендодонтски случаи, микроскопски асистирано ендодонтско лечение и релечение в случаи със сложна корено-канална анатомия, отстраняване на сепарирани инструменти, лечение на коренови перфорации и резорбции, лечение на имунокомпрометирани пациенти и др. Провежда изследвания за качествата на природните продукти и етеричните масла с възможности за използване в денталната медицина.
Д-р Богомил Андонов

Д-р Богомил Андонов


Лектор:


2015 – National forum of Dental Medicine Plovdiv


2016 – Endodontic days SRC 


2017 - National forum of Dental Medicine Sliven


2017 – BDA Congress Burgas 


2017 – Lecture for students Varna 


2018 – Patricia Academy Sofia


2018 – Lecture for students Plovdiv


2018 – Rotaract Plovdiv “Days of professional interest”


2018 – National forum of Dental Medicine Sliven


2020 – National forum of Dental Medicine Haskovo


2020 – National forum of Dental Medicine Shumen 


 


Проведени курсове:


2016 – Endodontic Treatment Dr. Andonov – Dr. Dimitrova, Sofia


2017 - Endo retreatment Plovdiv


2017 – Endo retreatment Burgas 


2018 - Endo retreatment Sofia 


2018 - Endo retreatment Veliko Tarnovo


2018 - Endo retreatment Plovdiv 


2020 – Endodontic treatment Dr. Andonov – Dr. Cassai, Plovdiv


2021– Endodontic treatment Dr. Castelluci - Dr. Andonov, V. Tarnovo


2021 - Endodontic treatment Dr. Cantatore - Dr. Andonov, Plovdiv


2021 - Endodontic treatment Dr. Cantatore - Dr. Andonov, Varna


oбратно към 21-ви Научен конгрес на БЗС