XI научен конгрес на СРК на БЗС София


Приложение на временни конструкции получени чрез 3D принтиране на лазерен стереолитографски принтер


Приложението на адитивните технологии, все по-интензивно навлиза в съвременната дентална практика. Това разнообразие от материали и технологии предлага нови възможности както за лечение, така и за изследователска дейност.
В настоящата лекция ще се представят някои изследователски разработки, касаещи изборът на материали за 3D принтиране на времменни конструкции, възможностите за адаптиране на цветът на тези конструкции, както и методи за повишаване на устойчивостта на принтираните конструкции.
Доц. Стоян Кацаров

Доц. Стоян Кацаров


• Д-р Стоян Кацаров завършва през 2001 г. Медицински университет – Пловдив като магистър по Дентална медицина.
• В периода между 2002 – 2005 г.е редовен докторант и специализант в катедра „Протетична дентална медицина"във Факултета по дентална медицина Пловдив, със научен ръководител Проф. Христо Кисов.
• 2005 година придобива специалност по Протетична дентална медицина.
• 2007 г.придобива научна степен „Доктор по ортопедична стоматология", след защита на дисертациа на тема:"Протетична подготовка при лечение с изцялокомпозитни и изцялокерамични конструкции.
• От 2006 е асистент в катедрата по Протетична дентална медицина ФДМ Пловдив.
• 2009-2011 е Асоцииран лектор в Медицински Колеж-Пловдив.
• 2011-2012 редеовен стипендиант на Университета в Торонто, Онтарио Канада.
• 2013 хабилитиран като доцент в Катедра Протетична дентална медицина ФДМ-Пловдив.
• 2015-2022 доцент в катедрата Протетична дентална медицина и Ортодонтия ФДМ-Варна


oбратно към XI научен конгрес на СРК на БЗС София