Гл. ас. д-р Тодор Богданов


Гл. ас. д-р Тодор Богданов

Гл. ас. Тодор Богданов е член на Съюза на Физиците в България. Служител в катедра „медицинска физика о биофизика“ от октомври 2015 г. и административен асистент на същата от 2018 г. Отличен с „Награда за млад учен на името на АКАД. АСЕН ХАДЖИОЛОВ в областта на фундаменталните науки“ на Медицински факултет на МУ-София през 2019 г. Основател и ръководител на 3DLAb – лаборатория на МФ, МУ-София целяща развиването на технологии за тримерно принтиране и приложението им за създаване на обучителни и тренировъчни модели с приложение в обучението да студентите по медицина и дентална медицина. Ръководител на проект към ФНИ, отличен с оценка „Много добър“. Участник в редица национални и международни проекти. 


Има над 25 научни публикации и редица участия в научни конгреси, симпозиуми и конференции в България и в чужбина, над 10 изнесени лекции на национални и международни конгреси.