Доц. д-р. Камен Коцилков, ДМ


Доц. д-р. Камен Коцилков, ДМ

ОБРАЗОВАНИЕ:


2018 – Professional Master Program II level – “Soft tissue management around teeth and implants” – University of Bologna, Academic year 2017-2018


2008 – International Summerschool 2008 for Clinical Periodontology and Implantology. Heidelberg, Germany.


2007 – Придобита специалност „Пародонтология и ЗОЛ”


1999 – Завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалност  „Стоматология”


1993 – Завършено средно образование


 


МЕСТОРАБОТА:


2015- Доцент в Катедра по „Пародонтология”, ФДМ, МУ-София


2014 – 2015 главен административен асистент в Катедра по „Пародонтология”, ФДМ, МУ-София


2011-2014 главен асистент в Катедра по „Пародонтология”, ФДМ, МУ-София


2007 –2011 старши асистент в Катедра по „Пародонтология”, ФДМ, МУ-София


2006 – 2007 асистент в Катедра по „Пародонтология”, ФДМ, МУ-София


2001 – 2005 хонорован асиситент в Катедра по „Пародонтология”, ФДМ, МУ-София


От 2000 – частна практика


 


НАСТОЯЩИ ИНТЕРЕСИ:


Антимикробна терапия на пародонталните заболявания; Микробиология на пародонталните заболявания; Регенеративна пародонтална терапия; Мукогингивална хирургия; Pеконструкция на интерденталната папила; Микроскопска хирургия; Имплантология; Костна аугментация


 


ДИСЕРТАЦИЯ


2015 г. научна степен „доктор” – „Допълнителна системна антимикробна терапия при хроничен пародонтит”, заповед: 271 – Д, Дата на издаване 24.02.2015г.


 


ВОДЕНИ ЛЕКЦИИ И УЧЕБНИ КУРСОВЕ – 82 бр.


 


УЧАСТИЕ В КУРСОВЕ – 28  бр.


 


ПУБЛИКАЦИИ – 43бр.


 


Научни статии в международни издания с импакт фактор – 4 бр.
Публикации в международни и български списания реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация– 20 бр.
III.     Научни статии в издания научно рецензиране – 19 бр.


 


 


ИЗНЕСЕНИ НАУЧНИ ДОКЛАДИ И ПОСТЕРИ – 56 бр.


 


УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ – 5 бр.


 


УЧЕБНИ ФИЛМИ – 1 бр.


 


НАГРАДИ:


Първа награда за постерна презентация на 5 Международен конгрес по Медицинска наука за студенти и млади доктори, 11-14.05.2006, София, България.


 


ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ:


От 2000 – член на Български Зъболекарски Съюз


От 2001 – член на Българското Научно Стоматологично Дружество


От 2018 – член на Асоцияция „София Дентал Мийтинг“


От 2019 – член на Българско дружество по Пародонтология (Председател)


От 2022 – Affiliate в European Academy of Esthetic Dentistry