Доц. Елка Радева


Доц. Елка Радева
Доц. д-р Елка Радева, дм завършва висшето си образование по стоматология през 1993 г. във ФДМ-София. От същата година след успешен конкурс е назначена за асистент в Катедрата по Консервативно зъболечение.
През 1997 г. придобива специалност “Терапевтична стоматология”, а през 2005 г. – специалност “Обща стоматология”.
През 2012 г. защитава дисертационен труд на тема: „Терапевтично повлияване на микрофлората и болката при остър апикален периодонтит ” От 2015 г е доцент в Катедра Консервативно зъболечение. През 2017г. завършва втора магистратура по специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ във Факултет по обществено здраве, МУ-София.
Водещ автор е в книгата “Остри периодонтити - клиника, диагностика и насоки за лечение” София, 2013 г , 2016 г. Автор на монографията “Аспекти на ендодонтската болка”, 2020 г. Водещ автор в учебно помагало “Ендодонтия-практически насоки по предклиника на консервативното зъболечение” 2021г. Съавтор е в учебници по фармакология за студенти по медицина и дентална медицина.
Разработваните научни теми и клинична практика са почти изцяло в областта на ендодонтията и оперативното зъболечение.
Доц. Е. Радева има над 80 публикации и над 60 участия на национални и международни конгреси с доклади и постери. Ръководител на специализанти, рецензент на проекти и научни публикации в български и чуждестранни списания.
Член е на Българското научно дружество по дентална медицина, Българския зъболекарски съюз, Европейското ендодонтско общество .