21-ви Научен конгрес на БЗС


Съвременни аспекти в диагностиката и лечението на темпоромандибуларните заболявания


Темпоромандибуларните заболявания са сложна, хетерогенна и многофакторна група от увреждания на стоматогнатната система, които изискват прецизна съвременна диагностика и различни терапии в зависимост от конкретното заболяване. Често съпътстващите ги коморбидни състояния налагат прилагането на интердисциплинарен подход от различни специалности, акцентиране върху стратегиите за превенция, диагностика и лечение, основани на доказателства.


Тази лекция разглежда възможностите  на съвременната медицинска практика за по-доброто разбиране на механизмите, лежащи в основата на темпоромандибуларните заболявания и прилагането на най-добрите методи за лечението им. Описани са ефектите от авангардни терапевтични методи, за които има много ограничена информация в световната литература.


Разгледани са редица дисфункционални разстройства като остеоартрита на темпоромандибуларната става, дисторзията, дължаща се на хипомобилност на контралатералната става, ролята на суперлуминисцентните клъстерни устройства при миофасциалните заболявания и преодоляване на контрактурите, техниките за екстензия и мобилизация на ставата. Подробно е разгледана фармакотерапията, както и болково-редуциращия ефект от комбинираната фототерапия при различните видове темпоромандибуларни заболявания и при етиопатогенетично свързаните групи от тях.


Лекцията цели подобряване на грижите за пациентите с темпоромандибуларни заболявания и отразява напредъка в тази област. Тя ще допринесе за координирането на лечебно-диагностичните подходи в  различните области на здравеопазването и ще бъде полезна на клиницистите от много специалности.

Доц. Васил Свещаров ФДМ-София

Доц. Васил Свещаров ФДМ-София


Доцент д-р Васил Свещаров е завършил Стоматология през 1987 година в Стоматологичен факултет – София. Има три признати специалности – Орална хирургия, Лицево – челюстна хирургия и Обща Дентална Медицина. Защитава дисертация за ОНС „Доктор”.


Понастоящем е Зам. декан на Факултета по дентална медицина при Медицински университет – София. Първи Декан на Факултета по дентална медицина към МУ- Варна. Национален консултант по Орална хирургия, Главен координатор на Експертния съвет по “Лицево-челюстна хирургия” към Министъра на здравеопазването и член на Експертния съвет по специализирани дентални дейности. Експерт на НАОА по професионално направление 7.2 „Дентална медицина“.


Специализирал е Клинична стоматология в Kyushu University, Япония. Научните му интереси и клиничната му практика обхващат целия домен на оралната и лицево-челюстната хирургия, високо специализираните дейности по тези специалности и тематиката за фунционалната патология и заболяванията на темпоромандибуларната става.


Има над 120 публикации и участия в международни и български научни форуми. Основните проекти, които разработва с Японската агенция за международно сътрудничество, Министерство на здравеопазването и Министерство на икономиката и индустрията, са свързани с развитието на микрохирургичната трансплантология и транспонирането на регулациите на ЕС за специалността.


Доцент Свещаров е бил по два мандата представител (Councillor) на България в European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery, зам. председател на Управителния съвет на Столична районна колегия на Български зъболекарски съюз и председател на Контролната комисия на колегията.


Носител на Академичното отличие ​Почетен знак със синя лента на МУ-Варна за високи постижения в сферата на науката и висшето образование.


oбратно към 21-ви Научен конгрес на БЗС