21-ви Научен конгрес на БЗС


Многоетапно лечение на ендодонтската инфекция – клинични аспекти


При продължителна ендодонтска инфекция с наличие на фистула, предоперативен оток и болка, голям размер на периапикалната лезия, както и фактори от страна на пациента, е показано лечение в няколко посещения. При първото посещение се извършва основната инструментална обработка и иригация на кореновите канали, тъй като наличието на бактериален биофилм и замърсяващ слой са пречка за ефективното действие на последваща интраканална дезинфекция. След правилното почистване и оформяне на кореновите канали, между посещенията се поставят дезинфекционни медикаменти с цел да се постигне намаляване на остатъчните микроорганизми и ограничаване на техния растеж. Освен това интраканалните медикаменти повлияват възпалението, помагат за елиминирането на периапикалния ексудат, предпазват корените от резорбция и играят важна роля за предотвратяване на реинфекция в периапикалните тъкани. Облекчаването на болката, липсата на перкуторна чувствителност, заздравяването на фистулата, липсата на ексудация са клинични признаци за успешно ендодонтско лечение и възможност за запазване на зъба в съзъбието.


В литературата няма достатъчно доказателства за наличието на значими разлики между лечението в едно посещение или в повече посещения. Необходимо е много внимателно да се прецени съществуващия риск от обостряне и да се предпочете многоетапното лечение при лечението на зъби, където рискът от усложнения е повишен.


Лекцията ще се фокусира върху съвременна информация за интраканалните медикаменти, основни характеристики и клинични показания за тяхното приложение в многоетапното ендодонтско лечение. Ще бъде включена и дискусия, свързана със състоянието на тъканите в апикалната област и възможностите за оздравителни процеси.

доц. д-р Елка Радева, дм

доц. д-р Елка Радева, дм


Доц. д-р Елка Радева, дм завършва висшето си образование по стоматология през 1993 г. във ФДМ-София. От същата година след успешен конкурс е назначена за асистент в Катедрата по Консервативно зъболечение. През 1997 г. придобива специалност “Терапевтична стоматология”, а през 2005 г. – специалност “Обща стоматология”. През 2012 г. защитава дисертационен труд на тема: „Терапевтично повлияване на микрофлората и болката при остър апикален периодонтит ” От 2015 г е доцент в Катедра Консервативно зъболечение. През 2017г. завършва втора магистратура по специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ във Факултет по обществено здраве, МУ-София. Водещ автор е в книгата “Остри периодонтити - клиника, диагностика и насоки за лечение” София, 2013 г , 2016 г. Автор на монографията “Аспекти на ендодонтската болка”, 2020 г. Водещ автор в учебно помагало “Ендодонтия-практически насоки по предклиника на консервативното зъболечение” 2021г. Съавтор е в учебници по фармакология за студенти по медицина и дентална медицина. Разработваните научни теми и клинична практика са почти изцяло в областта на ендодонтията и оперативното зъболечение. Доц. Е. Радева има над 80 публикации и над 60 участия на национални и международни конгреси с доклади и постери. Ръководител на специализанти, рецензент на проекти и научни публикации в български и чуждестранни списания. Член е на Българското научно дружество по дентална медицина, Българския зъболекарски съюз, Европейското ендодонтско общество .


oбратно към 21-ви Научен конгрес на БЗС