VIII Регионален форум по Дентална медицина - Варна Дент 2023г.


Цялостна протетична рехабилитация


Проф. Методи Абаджиев, дмн

Проф. Методи Абаджиев, дмн


Образование:
1993г. - Медицинска академия – гр. Пловдив, магистър по Стоматология
1997г. - Специалност “Протетична стоматология”
2007г. - Дисертация в МУ-София на тема:
„Възможности за лечение на пациенти с алергии към метали и сплави, с конструкции от лабораторни композити върху естествени зъби и имплантати” и придобита ОНС “Доктор”
2010г. Придобито научно звание “Доцент” във ВАК София
2011г. придобита квалификационна степен : Експерт по имплантология към DGOI(немска асоциация по орална имплантология)
2014г.- Специалност “Дентална Имплантология”
2016г.-Дисертация в МУ-Варна на тема: „Биологична концепция за имплантологично лечение на изцяло обеззъбена долна челюст с неснемаеми протезни конструкции“ и придобита научна степен “Доктор на науките”
2017г. - МУ-Варна, Факултет по дентална медицина, “Професор”

Професионална реализация:
2018- до момента – МУ-Варна, Факултет по дентална медицина, Ръководител катедра „Клиника на протетичната дентална медицина “;
2014 г. до 2018 – МУ-Варна, Факултет по дентална медицина, Зам.- декан по научна дейност, кариерно развитие и международни оношения;
2011 г.-2018 г. – МУ-Варна, Факултет по дентална медицина, Ръководител катедра „Протетична дентална медицина и ортодонтия“;
2008г. -2011г. Заместник ръководител на УНС„Център по зъбопротезна имплантология”
2008 г.-2010 г. – МУ-Варна, Факултет по дентална медицина, катедра „Протетична дентална медицина и ортодонтия“, асистент
1996 г.-2005 г. – МУ-Варна, Медицински колеж , хоноруван преподавател по “Технология на Зъбните Протези”
1997 г. до момента – Индивидуална дентална практика - “Дентален Център – Център по дентална протетика – АБАДЖИЕВИ” ЕООД
1993- Ординатор Отделение по Ортопедична стоматология РСП-Варна

Членства в професионални организации:
ССБ (Съюз на стоматолозите в България),
БНСД( Българско Научно Стоматологично Дружество)
БОПОИ ( Българско Общество по Пародонтология и Имплантология),
БАЕС( Българска Академия по Естетична Стоматология),
БАОИ(Българска Асоциация по Орална Имплантология),
BaSS ( Balkan Stomatological Society),
ICOI (International Congress of Oral Implantology ),
DGOI ( Deutsche Geselschaft für Orale Implantology
ЕАО(European Association for Osseointegration )

Член на редакциионни колегии:
Journal of IMAB
Quintessence Int.Bulgaria
Scripta Scientifica Medicinae Dentalis
Biotechnology & Biotechnological Equipment
oбратно към VIII Регионален форум по Дентална медицина - Варна Дент 2023г.