VII Регионален форум по Дентална медицина - Варна Дент 2022г.


Многоетапен подход за имплантатно възстановяване на случаи с напреднал костен дефицит в естетичната зона


Разглежда се двуетапния протокол за костна аугментация, съчетан с мекотъканна аугментация и протетичен мекотъканен мениджмънт при лечение на случаи с напреднала костна резорбция в естетичната зона. Отделя се внимание на оценка на естетичния риск, основните принципи на планиране на имплантатното лечение, както и на основните методи на костна и мекотъканна аугментация.
Проф.д-р Стефан Пеев д.м.н.

Проф.д-р Стефан Пеев д.м.н.


През 1997 г. Стефан Пеев завършва дентална медицина с отличен успех в МУ-София. През същата година започва работа като ординатор в отделение за специализирана хирургична помощ на Районна стоматологична поликлиника – гр. Казанлък, където работи до 2001г. От 1999 до 2014г. работи в индивидуална практика за първична дентална помощ. Участва като гост преподавател в преподаването по дентална имплантология в МУ-Варна и МУ-Пловдив от 2009 до 2013г. От 2005 до 2008г. е докторант в катедра по Орална хирургия във ФДМ при МУ-Пловдив, като през 2008 г. защитава дисертация на тема ”Имедиатно функционално натоварване на интраосални остеоинтегрируеми имплантати” и му е присъдена ОНС “Доктор” по научна специалност “Хирургична стоматология”. От 2012 до 2013г. е редовен асистент в катедра по “Пародонтология и ЗОЛ” във ФДМ при МУ-Пловдив и хоноруван асистент в катедра по Орална и лицево-челюстна хирургия, пародонтология и СОД – ФДМ при МУ-Варна. От месец Април 2013г. е редовен доцент в МУ-Варна. През същата година става ръководител на катедра по „Пародонтология и дентална иммплантология“, която ръководи до момента. През 2013г. е назначен от ръководството на МУ-Варна да координира създаването на първия у нас Университетски медико-дентален център, на който става ръководител след официалното му откриване през м. Ноември2014г. През 2014г. Проф. д-р Стефан Пеевзаместник-декан на ФДМ при МУ-Варна. През 2015г. придобива научна степен “Доктор на медицинските науки” след защита на втората си дисертация на тема “Приложение на дентални имплантати в условията на редуциран обем на наличната кост”. Проф. Пеевe един от първите лекари по дентална медицина у нас с придобита специалност по “Дентална имплантология”. Съучредител и председател на “Българска асоциация по орална имплантология” от създаването и през 2006г. до днес. От м. Май 2018г. проф. д-р Стефан Пеев, д.м.н. декан на Факултета по дентална медицина при МУ-Варна.


oбратно към VII Регионален форум по Дентална медицина - Варна Дент 2022г.